UWAGA!!! Konkurs!!!

 

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i literackim pt. „Duszniki baśnią osnute”. Adresatami przedsięwzięcia są dzieci, młodzież oraz dorośli – mieszkańcy i sympatycy Gminy Duszniki.

Ideą konkursu jest zachęcenie dzieci do namalowania baśniowej ilustracji z Dusznikami w tle. Natomiast młodzież i dorosłych zachęcamy do zredagowania baśni, której akcja będzie dotyczyła terenów Gminy Duszniki. Mogą być one inspirowana dotychczas powstałymi i znanymi utworami, jak również pełnić formę unikatowych opowiadań.

 

REGULAMIN KONKURSU

DUSZNIKI BAŚNIĄ OSNUTE

 

                    I. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

2.       Celami konkursu są:

- popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego terenu Gminy Duszniki,

- rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym oraz wrażliwości na sztukę,

- wyszukiwanie i wspieranie talentów literackich oraz plastycznych,

- promocja Gminy Duszniki.

             II. Warunki uczestnictwa

1.       Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych - miłośników historii, sztuki, słowa pisanego, będącymi mieszkańcami lub sympatykami Gminy Duszniki.

2.       Zgłaszanie uczestników i przesyłanie prac odbywa się wyłącznie drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15.02.2021r. włącznie.

 

3.       Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

 

I – uczniowie szkoły podstawowejforma plastyczna (ilustracja wykonana dowolna techniką plastyczną np. kredki, farby, pastele itp.)

II – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośliforma literacka (tekst literacki o  charakterze baśniowym liczący do 15 stron A4, czcionka 12 pkt., Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm )

4.       Każda zgłoszona praca musi posiadać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek a także dane kontaktowe. 

5.       Konkurs skierowany jest do indywidualnych osób – regulamin nie dopuszcza składania prac zbiorowych.

  

                III. Wyłanianie laureatów i nagrody

1.       Komisja konkursowa, w której skład wejdą literaturoznawcy oraz przedstawiciele instytucji organizującej konkurs, wyłoni laureatów miejsc 1-3 w poszczególnych formach konkursowych.

2.       Ponadto, komisja konkursowa może nagrodzić pozostałych uczestników dowolną ilością wyróżnień.

 

3.       Dla wszystkich uczestników Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

 

4.       Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do 5.03.2021r .

 

5.       Komisja konkursowa będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

- prace plastyczne: estetyka, oryginalność, jakość wykonania, stopień trudności.

- prace literackie: stylistyka, wartość merytoryczna, jak również związek z historią terenu Gminy Duszniki.

 

                IV. Prawa autorskie / zgoda

1.       W przypadku uczestników niepełnoletnich, nadesłanie pracy na konkurs, jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.

2.       Uczestnik, poprzez przekazanie pracy na Konkurs wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej i  samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

3.       Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a  w  szczególności praw autorskich.

 

4.       Uczestnikom nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatorów

z nadesłanych prac.

 

5.       Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, nazwy miasta, z którego pochodzi

uczestnik oraz tytuł nagrodzonej pracy.

 

6.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych tj. publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, portale społecznościowe, wszelkie materiały promocyjne, prezentacje z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.

 

                  V. Przetwarzanie danych osobowych

1.       Przystępując do Konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zgłoszeniu do konkursu, w zakresie i celu niezbędnym do jego przeprowadzenia.

2.       Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

3.       Administratorem danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w   Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki, reprezentowana przez Dyrektor- Annę Repak, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: 61-29-19-480.

4.       Z Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 3.

5.       Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Publicznej i  Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.

                VI. Postanowienia końcowe

1.       Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu. 

2.       W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.  

 

3.       Szczegółowe informacje udzielane są:

 

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

 

ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki

tel. 61-29-19-480 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.