Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć/imprez organizowanych przez BPiCAK w Dusznikach oraz spotkań stowarzyszeń.

  1. W zajęciach/spotkaniach/imprezach organizowanych przez BPiCAK w Dusznikach mogą uczestniczyć jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych.

2.       2. W zajęciach/imprezach/spotkaniach nie mogą uczestniczyć osoby, których domownicy przebywają na kwarantannie bądź w izolacji.

3.       3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zmierzyć dziecku temperaturę bezpośrednio przed posłaniem dziecka na zajęcia.

4.       4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego pomiaru temperatury rodzic/opiekun odnotuje jej wzrost (powyżej 37stop. C), małoletniego nie należy przyprowadzać na zajęcia tylko skontaktować z  lekarzem.

5.       5. Na zajęcia dla dzieci organizowane przez BPiCAK w Dusznikach uczestników mogą przyprowadzać wyłącznie osoby zdrowe.

6.       6. Rodzić/opiekun nie wchodzi do Sali, w której odbywają się zajęcia.

7.       7. Osoby oczekujące na wejście do budynku BPiCAK w Dusznikach zobowiązane są do  zachowania dystansu wynoszącego minimum 1,5 m.

8.       8. Uczestnicy zajęć/imprezy/spotkania zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas trwania wydarzenia.

9.       9. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach i przestrzeniach otwartych, stosownie do  wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia/imprezę/spotkanie.

10.   10. Przy wejściu do sal lub na wyznaczony obszar w przestrzeni otwartej, gdzie będą odbywać się zajęcia/imprezy/spotkania zostaną umieszczone pojemniki z   płynem dezynfekującym. Osoby biorące udział w zajęciach/imprezach/spotkaniach będą miały obowiązek zdezynfekować ręce.

11.   11. Po zajęciach/imprezach/spotkaniach odbywających się w przestrzeniach zamkniętych będzie przeprowadzane wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcja toalet i powierzchni płaskich: klamki, poręcze, włączniki światła.

12.   12. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z   procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zajęć/imprez/spotkań organizowanych przez BPiCAK w Dusznikach, podpisania oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych  dotyczącego odpowiedzialności za udział dziecka w zajęciach  w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie dokumentów  organizatorowi przed rozpoczęciem wydarzenia. Podanie danych osobowych jest konieczne. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach/imprezach/spotkaniach organizowanych przez BPiCAK w Dusznikach

13.   13. Powyższe ograniczenia będą na bieżąco modyfikowane, zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb.